Rochester Chen Style Taijiquan

Feng Zhi Qiang's 48 Posture Form

Feng Zhi Qiang’s 48 posture form is taken primarily from xin jia yi lu and er lu, but is heavily influenced by other practices such as tong bei and hun yuan qigong.  The form is notable for its explict use of the dan tien and reeling silk.

1st Section
1. Preparing form (Qi Shi)
2. Buddha's warrior attendant pounds mortar (Jin Gang Dao Zhui)
3. Lazily tying coat (Lan Zha Yi)
4. 6 sealing and 4 closing (Liu Feng Si Bi)
5. Single whip (Dan Bian)
6. White crane spreads its wings (Bai He Liang Chi)

2nd Section
7. Walk obliquely and twist step (Xie Xing Aou Bu)
8. “First” closing (Chu Shou)
9. Wade forward and twist step (Qian Tang Aou Bu)
10. Fist of covering hand and arm (Yan Shou Gong Chui)
11. Punch of draping over body
12. Lean with back (Bei Zhe Kao)

3rd Section
13. Green dragon (sea snake) leaps out of water Water (Qing Long Chu Shui)
14. Push with both hands
15. Change palms 3 times (San Huan Zhang)
16. Punch below elbow (Zhou Di Chui)
17. Step back and whirl arms, odd number (Dao Juan Hong)
18. Step back and press elbow (Tui Bu Ya Zhou)

4th Section
19. Middle winding
20. Flash the back (Shan Tong Bei)
21. Punch the ground  (Ji Di Chui)
22. Turn over body and double raise foot (Fan Shen Er Qi Jiao)
23. Beast's head pose (Shou Tou Shi)
24. Tornado foot (Xuan Feng Jiao)

5th Section
25. Kick with right heel (Yiu Deng Yi Gen)
26. Small catching and hitting (Xiao Qing Da)
27. Cover head and push mountain (Bao Tou Tui Shan)
28. Forward trick / backward trick (Qian Zhao / Hou Zhao)
29. Shake (Stamp) both feet (Shuang Zhen Jiao)
30. Jade girl works the shuttles (Yu Nu Chuan Suo)
31. Elbow through the heart (Chuan Xing Zhou, from er lu)

6th Section
32. Shake foot and stretch down, AKA Swing Foot and Fall into a Split (Bai Jiao Die Cha)
33. Golden Rooster stands on one leg, both sides (Jin Ji Du Li)
34. Cross waving lotus (Shi Zi Bai Lien)
35. Punch the crotch (Zhi Dang Chui)
36. Part wild horse's mane, both sides (Yie Ma Fen Zong)

7th Section
37. Cloud hands (Yun Shou)
38. High pat on horse (Gao Tan Ma)
39. Rub with right foot/rub with left foot (You Ca Jiao / Foot (Zuo Ca Jiao)
40. Left heel kick (Zuo Deng Yi Gen)
41. Cannons in a series, 3 times (Lian Zhu Pao, from er lu)

8th Section
42. White ape presents fruit (Bai Yuen Xian Guo)
43. Dragon on the ground (Qiao Di Long)
44. Step forward with seven stars (Shang Bu Qi Xing)
45. Step back and mount the tiger (Tui Bu Kua Hu)
46. Sink waist with elbow down (Sha Yao Ya Zhou Quan, from er lu)
47. Cannon right overhead (Dang Tou Pao)
48. Closing form (Shou Shi)

Feng Zhi Qiang 48 form